19/08/2019 - 02/09/2019
18/08

Thầy Sang học lớp Sau Đại học (SPQ610 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục)

Ngày 18/08/2019 Lịch iSST - iSchool Soc Trang (Intranet ver22052019) 0 Số lượt truy cập
19/08

Tuần 1 - Năm học 2019 - 2020

Ngày 19/08/2019 - 24/08/2019 Lịch iSST - iSchool Soc Trang (Intranet ver22052019) 0 Số lượt truy cập
24/08

Thầy Sang học lớp Sau Đại học (SPQ614 - Quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong Giáo dục)

Ngày 24/08/2019 Lịch iSST - iSchool Soc Trang (Intranet ver22052019) 0 Số lượt truy cập
25/08

Thầy Sang học lớp Sau Đại học (SPQ610 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục)

Ngày 25/08/2019 Lịch iSST - iSchool Soc Trang (Intranet ver22052019) 0 Số lượt truy cập
26/08

Tuần 2 - Năm học 2019 - 2020

Ngày 26/08/2019 - 31/08/2019 Lịch iSST - iSchool Soc Trang (Intranet ver22052019) 0 Số lượt truy cập
31/08

Thầy Sang học lớp Sau Đại học (SPQ614 - Quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong Giáo dục)

Ngày 31/08/2019 Lịch iSST - iSchool Soc Trang (Intranet ver22052019) 0 Số lượt truy cập
01/09

Thầy Sang học lớp Sau Đại học (SPQ610 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục)

Ngày 01/09/2019 Lịch iSST - iSchool Soc Trang (Intranet ver22052019) 0 Số lượt truy cập

Thông báo